Zacházení s nebezpečnými látkami a detoxikace organismu

Minimalizace vlivu residuální kontaminace po nelegální výrobě narkotik na zdraví člověka.

Nejen aktivní užívání narkotik je zdravotním rizikem, i subakutní dávky mohou vyvolat chronickou intoxikaci. Příslušníci bezpečnostních složek pracují obecně v neznámém a potenciálně nebezpečném prostředí s vysokým výskytem psychoaktivních látek („drog“) a chemických látek.

Úkolem projektu Detoxicon je minimalizace působení nebezpečných psychoaktivních látek kontaminujících pracoviště příslušníků bezpečnostních sborů pomocí správné praxe BOZP nakládání s důkazními materiály, vhodné péče o služební vozidla a oděvy, vhodným taktickým postupem před, během a po služebním zákroku. Současné nastavení zdravého životního stylu snižuje rizika nežádoucích zdravotních dopadů

Projekt Detoxicon probíhal v letech 2018-2019 na základě dlouhodobé spolupráce VAKOS XT a.s., divize CBRN a oddělení specializované metodiky Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra s cílem realizovat individuální i kolektivní ochranná opatření proti nebezpečným látkám pro všechny bezpečnostní sbory nejen v ČR, ale i ve světě.